Hvad ønsker du svar på?

En revisor er en person, som reviderer de årsregnskaber, som virksomhedernes ledelse skal aflægge. Det betyder med andre ord at en revisor skal kontrollere årsregnskabernes rigtighed, dvs. om bilag forefindes, kontoplanen overholdes osv. Formålet hermed er at revisorer gennem undersøgelser og sin udtalelse tilfører regnskabet troværdighed.

Der findes i Danmark to autoritationsordninger til revisor-erhvervet:

  1. De statsautoriserede revisorer
  2. De registrerede revisorer

Forskellen på disse to er at man for at blive statsautoriseret revisor skal have bestået Cand.merc.aud, imens man for at blive registreret revisor kan nøjes med en HD i regnskab samt tage en række tillægsfag (som består af den obligatoriske del af cand.merc.aud).

Revision kan ske ved en kombination af tre forskellige metoder:

  1. systematisk revision (også kaldet systemrevision): Her kontrolleres i hvilken grad virksomhedens egne forretningsgange og kontroller sikrer en korrekt dataopsamling.
  2. Regnskabsanalytisk revision: Her vurderes om regnskabets tal er plausible i forhold til den viden, som revisoren har om virksomheden.
  3. Substansrevision: Her gennemføres en stikprøvevis kontrol af bilag mv.

Selskaber i Danmark, der har en vis størrelse, skal lade deres regnskaber revideres af en registreret eller autoriseret revisor. Hvis et selskab i to år efter hinanden overskrider to af følgende størrelser, skal regnskaberne revideres:

  1. Nettoomsætning på 8 millioner kroner eller balancesum på 4 millioner kroner
  2. Mere end 12 ansatte

Børsnoterede selskaber og virksomheder under finansielt tilsyn skal revideres af en statsautoriseret revisor.